Standardvilkår

For alle opplags- eller verkstedsoppdrag som inngås mellom Vrengen Maritime AS (VM) og en kunde, gjelder disse standardvilkår:
 1. Mottak av båt og/eller motor til VM skal kun skje etter avtale.
 2. VM ikke kan påta seg ansvaret for kunders båt og/eller motor samt løsøregjenstander ellers ved tyveri, brann eller andre hendelser som ikke er direkte forårsaket av VM.
 3. Kunden plikter å sørge for nødvendig forsikring av sine gjenstander, og forsikringen skal dekke alle skader som måtte oppstå som følge av for eksempel tyveri, skadeverk, brann, ulykker, vann- og synkeskade eller lignende forhold. Dekningen skal gjelde fra båt og/eller motor blir innlevert til det blir tilbakelevert til kunden.
 4. Alt løsøre som ikke er fastmontert i båten oppbevares på eget ansvar. Vi ber alle ta ut gjenstander som f.eks. fendere, tauverk, puter etc. før båten leveres i opplag
 5. Det er kundens ansvar for å få tømt septikk før innlevering av båt til lagring. Om ikke, så må VM få beskjed før opptak, og det vil bli fakturert kr 2500,- for tømming.
 6. Utlevering av opplagsbåter skjer tidligst fire – 4 – uker etter at kunden har sendt varsel til VM fortrinnsvis på e-post som er kvittert mottatt av VM.
 7. Arbeid på båt og/eller motor skal utføres innen rimelig tid. Kunden kan fremsette ønske om leveringsdato for båt i opplag etter nærmere fastsatte frister i lagringsordren. VM skal da tilstrebe levering i samsvar med dette så fremt det er gjennomførbart hensett til tid, tilgjengelig ressurser og forholdene for øvrig.
 8. Betaling skal skje senest ved utlevering.
 9. Hvis ikke båt og motor blir hentet innen- 3- tre dager etter opplag eller verksted reparasjon, Kommer bryggeleie på 250,- pr dag som tillegg.
 10. VM er kun erstatningsansvarlig for mangler og/eller forsinkelser dersom det er utvist grov uaktsomhet. Erstatningsansvaret er under enhver omstendighet begrenset til kundens direkte tap.
 11. Er kunden misfornøyd med VMs tjenester skal kunden reklamere snarest pr. e-post.
 12. VM er ikke ansvarlig for å oppfylle sine kontraktsforpliktelser dersom det skyldes uforutsette omstendigheter som gjør det særskilt bebyrdende å oppfylle avtalen. Dette er ikke begrenset til force majeure-tilfeller, og omfatter for eksempel også valutasvingninger, råvareprisøkning mv.
 13. VM er sertifisert for reparasjoner og vedlikehold av følgende motormerker: Mercury, Evinrude og Suzuki. Det vil ikke bli utført service eller noen form for reparasjoner på motormerker utenom disse, eller etter avtale.
 14. Vi tar forbehold om eventuelle feil i prissetting av båter, motorer, tilhengere ,tilleggsutstyr, opplagstjenester med mer.
 15. Innbytte av eksiterende vare som båt, motor, tilhengere og annet utstyr gjelder ikke som betalingsmiddel ved kjøp av ny båt, motor, tilhengere og annet utstyr ved kjøp i nettbutikk.

HAR DU NOEN SPØRSMÅL?