Standardvilkår

For alle opplags- eller verkstedsoppdrag som inngås mellom Vrengen Maritime AS (VM) og en kunde, gjelder disse standardvilkår:
 1. Mottak av båt og/eller motor til VM skal kun skje etter avtale.
 2. VM ikke kan påta seg ansvaret for kunders båt og/eller motor samt løsøregjenstander ellers ved tyveri, brann eller andre hendelser som ikke er direkte forårsaket av VM.
 3. Kunden plikter å sørge for nødvendig forsikring av sine gjenstander, og forsikringen skal alle dekke skader som måtte oppstå som følge av for eksempel tyveri, skadeverk, brann, ulykker, vann- og synkeskade eller lignende forhold. Dekningen skal gjelde fra båt og/eller motor blir innlevert til det blir tilbakelevert til kunden.
 4. VM er heller ikke ansvarlig for eventuelle løse gjenstander som fendere, tauverk, dregger, puter, avtakbar elektronikk mv., og kunden oppfordres derfor til å fjerne slike gjenstander før overlevering.
 5. Utlevering av opplagsbåter skjer tidligst tre – 3 –  uker etter at kunden har sendt varsel til VM fortrinnsvis på e-post som er kvittert mottatt av VM.
 6. Arbeid på båt og/eller motor skal utføres innen rimelig tid. Kunden kan fremsette ønske om leveringsdato for båt i opplag etter nærmere fastsatte frister i lagringsordren. VM skal da tilstrebe levering i samsvar med dette så fremt det er gjennomførbart hensett til tid, tilgjengelig ressurser og forholdene for øvrig.
 7. Betaling av skal skje senest ved utlevering.
 8. Hvis ikke båt og motor blir hentet innen- 3- tre dager etter opplag eller verksted reparasjon, Kommer bryggeleie på 250,- pr dag som tillegg.
 9. VM er kun erstatningsansvarlig for mangler og/eller forsinkelser dersom det er utvist grov uaktsomhet. Erstatningsansvaret er under enhver omstendighet begrenset til kundens direkte tap.
 10. Er kunden misfornøyd med VMs tjenester skal kunden reklamere snarest pr. e-post.
 11. VM er ikke ansvarlig for å oppfylle sine kontraktsforpliktelser dersom det skyldes uforutsette omstendigheter som gjør det særskilt bebyrdende å oppfylle avtalen. Dette er ikke begrenset til force majeure-tilfeller, og omfatter for eksempel også valutasvingninger, råvareprisøkning mv.

HAR DU NOEN SPØRSMÅL?